رفع خطای افزونه هنگام فعال شدن 3 نویسه از یک خروجی غیرمنتظره تولید کرد

رفع خطای افزونه هنگام فعال شدن x نویسه از یک خروجی غیرمنتظره تولید کرد