ثبت شکایات و گزارشات

    جهت گزارش هرگونه تخلف/نقض حقوق مالکیت معنوی و سایر گزارشات می توانید از این فرم استفاده نمایید. پاسخ پس از بررسی کارشناس مربوطه، از طریق ایمیل به اطلاعتان خواهد رسید.